El nostre projecte

El projecte del Pla de Barris: una part del Pla d'Intervenció Integral al nucli antic de la Selva del Camp.

El Nucli Antic de la Selva del Camp és un recinte urbà emmurallat d’origen medieval que va encabir la major part de la població local fins finals de la dècada de 1960.

L'any 2010, la Selva és un poble que supera els 5.500 habitants i que ha experimentat un creixement important del seu perímetre urbà, sempre a partir de l’àrea urbana original esmentada i en continuïtat amb ella. Es així com el Nucli Antic, conservant el seu traçat i singularitat,  està perfectament encaixat en la trama urbana actual. Els límits marcats per les muralles, l’estructura viària medieval, molts dels seus valors històrics i patrimonials  i la major part del parcel·lari original s’han conservat fins avui sense massa modificacions i en bon estat atès que segueix essent una zona habitada, volguda  i viscuda per part de la població local.

Malgrat tot, l’actual nucli antic pateix els problemes característics de qualsevol centre històric: envelliment de la població; deteriorament del parc d’habitatges; pèrdua d’activitat econòmica; concentració de població amb pocs recursos i abandonament residencial d’una part de la població amb poder adquisitiu que ha buscat millors condicions de confort en les zones de creixement urbà. L'Ajuntament, conscient del problema que suposava la pèrdua de població i el tancament de cases,  es va posar a treballar amb decisió i amb mitjans propis per frenar aquest procés ja fa més de 15 anys.

En aquests anys, les mesures adoptades han estat encaminades en tres direccions: per una banda, potenciar la rehabilitació dels habitatges per evitar el deteriorament del paisatge urbà i per aconseguir mantenir la qualitat residencial i les condicions d’habitabilitat dels edificis. En aquesta línia es van posar en funcionament les ajudes a la rehabilitació de les façanes, de l’estructura dels edificis i dels equipaments de les cases. També el Pla Okupa, el programa que preveu l’ajut econòmic de 14.000 euros a fons perdut als joves del poble per comprar una casa al nucli antic i per ubicar-hi la seva residència habitual. El balanç de la inversió municipal en aquestes dues línies de subvencions és positiu atès que un i altre han contribuït a la rehabilitació de moltes de les cases del Nucli Antic, a fixar-hi la població resident i a aportar-hi població jove.

En segon lloc,  l'Ajuntament ha invertit en la millora dels paviments i de serveis dels carrers del nucli antic que, aquest any 2010 quedaran completament renovats. Les èpoques de creixement econòmic i urbanístic han deixat uns recursos a les arques municipals que han estat invertits en la millora dels serveis d’atenció a les persones residents a la Selva, és així que s’han construït i posat en funcionament equipaments com la residència o el casal d’avis, el CAP o el pavelló polisportiu, entre d’altres.

En tercer lloc, s’ha invertit en la rehabilitació i posada en funcionament de vells i nous equipaments i serveis. La Casa de la Vila, situada al bell mig del poble vell ha estat completament remodelada i ampliada per poder acollir tots els nous serveis d’atenció que s’ofereixen a la població sense haver d’abandonar la seva seu històrica.

També dos altres equipaments culturals: un, l’auditori de Santa Llúcia, una antiga església gòtica, i, més recentment, el Castell, un recinte medieval situat a la part alta del Nucli Antic, d’un altíssim valor històric i patrimonial, que fins fa poc era un espai degradat i en ruïna i que avui, després de les primeres fases de rehabilitació arquitectònica, està esdevenint un centre d’activitat cultural de primer nivell, amb gran repercussió en tota la població local.

Les actuacions i la inversió al Nucli Antic han format part important de les prioritats de l'Ajuntament. En síntesi, s’ha actuat seguint la lògica que els diners del creixement contribuïssin a la millora i al manteniment de l’atractiu residencial de la part vella del poble i que fos un lloc de pas i de visita obligatòria per tota la població del municipi, a la recerca de serveis i d’activitats culturals i socials. En part s’ha aconseguit, però només en part.

Ens cal seguir treballant en el nostre objectiu, segueix sent una prioritat de l'Ajuntament mantenir viu el nucli antic: atractiu  des del punt de vista residencial; segur; respectuós amb els seus valors històrics; impulsor d’activitat social i cultural adreçada a tot el municipi; i, amb capacitat per atraure determinades activitats econòmiques, principalment de serveis i d’atenció a les persones.

Per aconseguir-ho ens calia finançament que ens permetés mantenir i incrementar la capacitat d’invertir en la millora del Nucli Antic. El finançament del Pla de Barris, en la mesura que s’ha fet assequible també als petits municipis, ens ofereix l’oportunitat d’aconseguir el recursos suficients per tancar correctament un procés que fa anys que vam encetar i que ens ha de permetre equilibrar els atractius socials, econòmics i urbanístics de totes les zones urbanes del municipi.