Eixos principals d’actuació

"El Projecte d'Internvenció Integral del Nucli @ntic de la Selva del Camp" contempla 8 camps d'actuació, tal i com preveu la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, els quals es detallen a continuació:

CAMP D'ACTUACIÓ ACTUACIONS
Camp 1 La millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
Camp 2

La rehabilitació i equipament dels elements col.lectius dels edificis

Camp 3 Provisió d'equipaments per a ús col.lectiu
Camp 4 Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis
Camp 5

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, espcialment pel que fa a l'eficiència energètica, l'estalvi del consum i el recilcatge de rsidus

Camp 6 L'equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments
Camp 7

El desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica

Camp 8

L'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques