Ajuts del Pla de Barris de La Selva del Camp

La Constitució reconeix el dret dels ciutadans a gaudir d’una vivenda digna i adequada, encomanant als poders públics que promoguin les condicions necessàries i estableixin les normes pertinents per fer efectiu aquest dret.

És notori que, dins del mercat immobiliari del nostre municipi, la vivenda nova té un preu que situa aquells ciutadans amb menors recursos econòmics, i en especial, els més joves, en dificultats per accedir en propietat a una vivenda.

L’Ajuntament de la Selva del Camp, en el marc del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic, té com a un dels objectius principals la millora de l’accessibilitat als habitatges del Nucli Antic.

L’objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, resolució, notificació i acceptació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament dins el programa d’instal·lació d’aparells elevadors.

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de la Selva del Camp adreçades al foment de les iniciatives que tenen per objectiu la rehabilitació d’habitatges i la millora urbanística del nucli antic de la Selva d el Camp.

L’Ajuntament de la Selva del Camp, en el marc del Projecte d’intervenció integral del Nucli Antic, té com a un dels objectius principals revitalitzar la zona urbana del Nucli Antic, que ens els darrers anys ha vist reduïda considerablement la seva activitat comercial i de serveis.

Aquests ajuts s’enmarquen dins de l’objectiu de revitalitzar el Nucli Antic, i concretament la seva activitat econòmica, que ha estat tradicionalment llegada als establiments comercials i de serveis.